Условия за ползване на услугите

Уебсайтът и Продуктите се предлагат при условие, че приемете тези Правила и условия („Условия“ или „Споразумение“). Тези Условия представляват правно обвързващо споразумение между вас и kwumsy.com и трябва да ги прочетете внимателно. Като се съгласявате с тези Условия, вие се съгласявате и с Политиката за поверителност на kwumsy.com, Политиката за онлайн връщане, Политиката за връщане на магазина и Политиката за доставка, всяка от които е изрично включена чрез препратка тук.


ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ СЪДЪРЖА АРБИТРАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК, КОИТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ПРАВОТО ВИ НА СЪДЕБНО ИЗСЛУШВАНЕ ИЛИ ПРОЦЕС СЪС СЪСЪДНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ ДА УЧАСТВАТЕ В ГРУПОВ ИСК. АРБИТРАЖЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ЕКСКЛУЗИВНОТО СРЕДСТВО ЗА ПРАВА ЗА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ СПОРОВЕ, ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ ИЛИ АКО СЕ ОТКАЗЕТЕ. ТРЯБВА ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ В ЦЯЛОСТТА ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ, ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ КУПИТЕ КАКЪТО И ДА Е ПРОДУКТ ПРЕЗ УЕБСАЙТА.

РЕГУЛИРАЩО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на HK
Задължения на потребителя


С изтеглянето, достъпа до или използването на уебсайта вие декларирате, че имате поне осемнадесет (18) години възраст или законната възраст за пълнолетие, което от двете е по-голямо, и вие се съгласявате с тези Условия. Вие също се съгласявате да спазвате всички приложими местни, щатски и национални закони и разпоредби по отношение на използването на уебсайта. Освен това заявявате, че по всяко време ще предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация (и нейни актуализации), когато изпращате информация на kwumsy. чрез уебсайта. Вие трябва да използвате уебсайта само както е разрешено от настоящото споразумение и няма да използвате уебсайта или съдържанието за комерсиални, политически, неприлични, незаконни или неподходящи цели. kwumsy си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа ви до уебсайта по каквато и да е причина или без причина. Ако се регистрирате за акаунт на уебсайта, може да се наложи да посочите имейл адрес и парола и може да има допълнителни изисквания, определени от kwumsy от време на време. Вие се съгласявате да поемете цялата отговорност относно използването на уебсайта от ваша страна, включително всички дейности, извършвани чрез вашата парола (и свързания достъп до акаунта). Трябва незабавно да уведомите kwumsy, ако подозирате или научите за загуба, кражба или неразрешено използване на вашата парола.


Покупки през уебсайта


Всички покупки, направени чрез уебсайта, подлежат на нашето приемане. Това означава, че можем да откажем да приемем или да анулираме всяка транзакция по наше усмотрение и без да носим отговорност пред вас или трета страна. Уебсайтът не разрешава поръчки от дилъри, търговци на едро или други клиенти, които възнамеряват да препродават артикули, предлагани на Уебсайта. kwumsy изрично обуславя приемането на вашата поръчка от вашето съгласие с тези условия и с всички допълнителни условия, които ви се предоставят на уебсайта, които уреждат покупката ви на определени продукти. С поръчването на продукти през уебсайта вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация. kwumsy си запазва правото без предизвестие да прекрати или промени спецификациите и цените на продуктите, предлагани на и извън сайта, без да поема каквото и да е задължение към вас. Цените и наличността подлежат на промяна без предизвестие и kwumsy си запазва правото да оттегли всяка оферта за коригиране на грешки, неточности или пропуски.


kwumsy иска да сте доволни от покупките си от това уебсайт. Ако желаете да върнете продукт, моля, прегледайте нашата Политика за онлайн връщане и Политика за връщане на магазин, които са включени тук чрез препратка.


Собственост и съдържание на уебсайта


Уебсайтът съдържа материали, включително, но не само, текст, изображения, дизайни, снимки, видеоклипове, аудио клипове, графики, икони на бутони, снимки, рекламно копие, URL адреси, технология, софтуер и цялостната подредба или „изглед и усещане“ на такива материали, включително материали, защитени с авторски права, както и търговски марки, лога и марки за услуги, които принадлежат на Kwumsy, неговите лицензодатели, лицензополучатели или други трети страни (общо „Съдържание“) Уебсайтът и Съдържанието са притежавани, лицензирани или контролирани от Kwumsy, неговите лицензодатели и някои други трети страни, и всички права, право на собственост, интерес към и към Съдържанието и уебсайта са собственост на ofiyaa, неговите лицензодатели или някои други трети страни и са защитени от Съединените щати и международни авторски права, търговски марки, търговско облекло, патенти или други права и закони за интелектуална собственост във възможно най-пълна степен. Като използвате уебсайта, вие няма да придобиете никаква собственост или интелектуална собственост или друг интерес върху който и да е елемент или съдържание на уебсайта. Предмет на вашето съгласие и спазване на това Споразумение, Kwumsy ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на прехвърляне, отменим лиценз за достъп, показване, преглеждане и използване на съдържанието на уебсайта за ваши лични, не - само за търговска употреба. Вие се съгласявате, че Kwumsy може незабавно и без предизвестие да спре или прекрати наличността на уебсайта, неговото съдържание или продуктите без каквато и да е отговорност към вас или трета страна.


Съдържание, генерирано от потребители


Като изпращате или публикувате материали или съдържание на сайта („Генерирано от потребители съдържание“), вие предоставяте на Kwumsy постоянен, неотменим, безвъзмезден, в целия свят , лиценз без възнаграждение, с възможност за сублицензиране и прехвърляне за копиране, публикуване, превод, модифициране, преформатиране, създаване на производни произведения от, разпространение, възпроизвеждане и сублицензиране на такива материали или части от такива материали. С настоящото вие заявявате, гарантирате и се задължавате, че всяко генерирано от потребители съдържание, което предоставяте, не нарушава закон или права на трета страна и имате пълното право да предоставите ofiyaa лиценза, посочен по-горе. ofiyaa има право да използва всяко съдържание, генерирано от потребителя, без да поема задължения за поверителност, приписване или компенсация към вас.


ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА; ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. ОСВЕН КЪДЕТО Е ДРУГО НЕПРИЛОЖИМО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, УЕБСАЙТЪТ И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОДУКТИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЛИ ДОСТЪПНА ОТ ИЛИ ПРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ, СИГУРНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ. Kwumsy НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ: (1) ИНФОРМАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА Е ПРАВИЛНА, ТОЧНА ИЛИ НАДЕЖДНА; (2) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УЕБСАЙТА, ​​ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ИЛИ (3) ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГО ПРАВИ ДОСТЪПЕН, Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ofiyaa ИЛИ НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, СЛУЖИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧЕНА ЗА ДЕЙСТВИЕ , ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГО ЗА ВСЯКАКВИ ИСК, ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ТАКСА, РАЗХОД, РАЗХОД ИЛИ ЗАГУБА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПОЛИТИКАТА ЗА ВРЪЩАНЕ, ПОЛИТИКАТА ЗА ДОСТАВКА, ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРОДУКТИ. НЕЗАВИСИ ОТ НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОТИВНОТО, ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СЕ ПРИЛАГА В НЮ ДЖЪРСИ.


Връзки към уебсайтове на трети страни


Уебсайтът може да включва връзки към уебсайтове на трети страни, като връзки от рекламодатели, спонсори, партньори за съдържание , и трети страни Включването на която и да е връзка в уебсайта не означава нашето одобрение за него и Kwumsy изрично отхвърля всякаква отговорност за съдържанието, материалите, точността на информацията или качеството на продуктите или услугите, предоставяни от, достъпни чрез или рекламирани на тези уебсайтове на трети страни.


Поверителност


Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че работата на определени части на този уебсайт или получаването на определена информация, като например регистрация или създаване на акаунт на този уебсайт, изисква подаване, използване и разпространение на определена лична информация. Моля, имайте предвид, че предоставяйки номера на вашия мобилен телефон на уебсайта, вие предоставяте ofiyaa своя електронен подпис, като изрично се съгласявате да се свържете с вас по телефона (включително чрез системи за автоматично набиране, предварително записани съобщения, SMS и MMS) на предоставения номер, дори ако предоставеният от вас номер е в корпоративен, държавен или национален списък „Не се обаждай“. Вие разбирате, че вашето съгласие не е необходимо за извършване на покупка.

Електронни подписи и споразумения


Вие потвърждавате и се съгласявате, че като щракнете върху бутона с надпис „ИЗПРАЩАНЕ“, „ИЗТЕГЛЯНЕ“, „НАПРАВЕТЕ ПОРЪЧКАТА“, „ПРИЕМАМ ”, ВСЯКА ВРЪЗКА, ЧРЕЗ КОЯТО ПОДАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ ИЛИ ДОСТАВКА, или подобни връзки, които могат да бъдат посочени от ofiyaa за приемане на тези правила и условия, вие подавате правно обвързващ електронен подпис и сключвате правно обвързващ договор. Вие потвърждавате, че вашите електронни подавания представляват вашето съгласие и намерение да бъдете обвързани с това Споразумение. Съгласно всички приложими закони, разпоредби, правила, наредби или други закони, включително без ограничение Закона за електронните подписи на САЩ в глобалната и националната търговия, P.L. 106-229 („Законът за електронния знак“), С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ И ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ЗАПОЧНАТИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ ОТ Kwumsy. Освен това, вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, наредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по начин, различен от електронен означава.


Данък върху продажбите


Kwumsy спазва насоките на всяка държава относно данъка върху продажбите и употребата, определен от адреса на местоназначение на вашата пратка. Докато продължавате през плащането и потвърждавате данните си за доставка, всички приложими данъци ще бъдат изчислени върху общата ви стойност на стоките. Освен това общите суми на поръчките при плащане отразяват приблизителния данък. Действителната такса за вашия метод на плащане ще отразява всички приложими щатски, местни и окръжни данъци и ще бъде изчислена, след като поръчката ви бъде изпратена.


Разни


Това споразумение представлява цялото споразумение между вас и Kwumsy и замества всяка предишна версия на това споразумение и Kwumsy. Ако която и да е разпоредба на това Споразумение бъде установена от арбитъра или (ако е уместно) от компетентен съд за невалидна, останалите разпоредби няма да бъдат засегнати от това и ще продължат да са в пълна сила и действие, като такава разпоредба може да бъде променена или отделена от настоящото споразумение до степента, необходима, за да направи тази разпоредба изпълнима и съвместима с останалата част от настоящото споразумение.

РЕГУЛИРАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на HK

.