Warunki korzystania z usług

Strona internetowa i Produkty są oferowane pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie niniejszych Warunków („Warunki” lub „Umowa”). Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a kwumsy.com i należy je uważnie przeczytać. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, zgadzasz się również na Politykę prywatności kwumsy.com, Politykę zwrotów online, Politykę zwrotów w sklepie i Politykę wysyłki, z których każdy jest wyraźnie włączony przez odniesienie do niniejszego dokumentu.


NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ DO POZWU ZBIOROWEGO, KTÓRE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY SĄDOWEJ LUB ROZPRAWY SĄDOWEJ LUB UCZESTNICTWA W POZWA ZBIOROWEGO. ARBITRAŻ JEST OBOWIĄZKOWY I WYŁĄCZNY W PRZYPADKU WSZELKICH SPORÓW, JEŚLI NIE OKREŚLONO PONIŻEJ LUB JEŚLI ZREZYGNOWASZ. MUSISZ PRZEGLĄDAĆ NINIEJSZY DOKUMENT W CAŁOŚCI PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU, UŻYWANIEM LUB ZAKUPEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem HK
Obowiązki użytkownika


Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat jesteś osobą starszą lub pełnoletnią, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, i zgadzasz się na niniejsze Warunki. Zgadzasz się również przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lokalnych, stanowych i krajowych w odniesieniu do korzystania z Witryny. Ponadto oświadczasz, że zawsze będziesz podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje (i ich aktualizacje) podczas przesyłania informacji do kwumsy. za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszej Umowie i nie będzie wykorzystywać Witryny ani Treści do jakichkolwiek celów komercyjnych, politycznych, obscenicznych, nielegalnych lub niewłaściwych. kwumsy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu. Jeśli zarejestrujesz konto w Witrynie, możesz zostać poproszony o podanie adresu e-mail i hasła, a od czasu do czasu mogą wystąpić dodatkowe wymagania określone przez kwumsy. Zgadzasz się przyjąć wszelką odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Witryny, w tym wszelką aktywnością zachodzącą za pośrednictwem Twojego hasła (i powiązanego dostępu do konta). Natychmiast powiadomisz firmę kwumsy, jeśli podejrzewasz lub dowiesz się o jakiejkolwiek utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu swojego hasła.


Zakupy za pośrednictwem Witryny


Wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny podlegają naszej akceptacji. Oznacza to, że możemy odmówić przyjęcia lub anulować dowolną transakcję, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Serwis nie zezwala na składanie zamówień od dealerów, hurtowników lub innych klientów, którzy zamierzają odsprzedać przedmioty oferowane w Serwisie. kwumsy wyraźnie warunkuje akceptację Twojego zamówienia od Twojej zgody na niniejsze Warunki oraz na wszystkie dodatkowe warunki, które są Ci udostępniane w Witrynie, które regulują zakup niektórych Produktów. Zamawiając Produkty za pośrednictwem Witryny, zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji. kwumsy zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub zmiany specyfikacji i cen Produktów oferowanych w witrynie i poza nią, bez wcześniejszego powiadomienia, bez zaciągania wobec Ciebie żadnych zobowiązań. Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, a kwumsy zastrzega sobie prawo do odwołania każdej oferty w celu poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć.


kwumsy chce, abyś był zadowolony z zakupów z tego tytułu Stronie internetowej. Jeśli chcesz zwrócić produkt, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów online i Polityką zwrotów w sklepie, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.


Własność i treść witryny


Witryna zawiera materiały, w tym między innymi tekst, obrazy, projekty, fotografie, filmy, klipy audio, grafikę, ikony przycisków, zdjęcia, kopię reklamową, adresy URL, technologię, oprogramowanie i ogólny układ lub „wygląd i styl” takich materiałów, w tym materiałów chronionych prawem autorskim, a także znaków towarowych, logo i znaków usługowych należących do Kwumsy, jej licencjodawców, licencjobiorców lub innych stron trzecich (łącznie „Treść”) Witryna i Treść są posiadane, licencjonowane lub kontrolowane przez Kwumsy, jej licencjodawców i niektóre inne osoby trzecie, a wszelkie prawa, tytuły, udziały w Treści i Witrynie są własnością ofiyaa, jej licencjodawców lub niektórych innych osób trzecich i są chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, wygląd handlowy, patenty lub inne prawa i przepisy dotyczące własności intelektualnej w możliwie najszerszym zakresie. Korzystając z Witryny, nie uzyskasz żadnych praw własności lub własności intelektualnej ani innych udziałów w jakimkolwiek przedmiocie lub treści w Witrynie. Z zastrzeżeniem Twojej zgody i przestrzegania niniejszej Umowy, Kwumsy udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na dostęp, wyświetlanie, przeglądanie i korzystanie z Treści w Witrynie do celów osobistych, nie tylko do użytku komercyjnego. Zgadzasz się, że Kwumsy może natychmiast i bez powiadomienia zawiesić lub zakończyć dostępność Witryny, jej Treści lub Produktów bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej.


Treści generowane przez użytkowników


Przesyłając lub publikując jakiekolwiek materiały lub treści w Witrynie („Treści generowane przez użytkowników”), udzielasz firmie Kwumsy wieczystego, nieodwołalnego, bezpłatnego, ogólnoświatowego , bezpłatna, podlegająca sublicencjonowaniu i zbywalna licencja na kopiowanie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, przeformatowywanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, powielanie i udzielanie podlicencji na takie materiały lub jakiekolwiek części takich materiałów. Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że wszelkie dostarczane przez Ciebie Treści generowane przez użytkowników nie naruszają żadnego prawa ani praw osób trzecich, a także masz pełne prawo do udzielenia ofiyaa licencji określonej powyżej. ofiyaa jest uprawniona do korzystania z dowolnych Treści generowanych przez użytkowników bez ponoszenia zobowiązań dotyczących poufności, przypisania lub odszkodowania.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Z WYJĄTKIEM GDY NIE MA ZASTOSOWANIA LUB JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, WITRYNA I WSZELKA TREŚĆ, PRODUKTY I INNE INFORMACJE LUB DOSTĘPNE Z NINIEJSZEJ WITRYNY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB DOKŁADNOŚCI. Kwumsy NIE GWARANTUJE, ŻE: (1) INFORMACJE NA STRONIE SĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; (2) FUNKCJE ZAWARTE W APLIKACJI INTERNETOWEJ BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; LUB (3) WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB SERWER, KTÓRY JEST UDOSTĘPNIANY, NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. W ŻADNYM WYPADKU OFIYA ANI JEJ OFICERÓW, DYREKTORÓW, AKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW, NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW ANI POŚREDNIKÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, WTÓRNE LUB KARNE W WYNIKU BEZ OGRANICZENIA , UMOWY, DELIKTÓW, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, PRZYCZYNY DZIAŁANIA, OPŁATY, WYDATKI, KOSZTY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, POLITYKĄ ZWROTÓW, POLITYKĄ WYSYŁKI, PRODUKTY LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW. NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z PRZEPISAMI, NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W NEW JERSEY.


Linki do witryn internetowych osób trzecich


Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, takie jak linki od reklamodawców, sponsorów, partnerów treści , oraz strony trzecie Umieszczenie jakiegokolwiek linku w Witrynie nie oznacza naszego poparcia dla niego, a Kwumsy wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść, materiały, dokładność informacji lub jakość produktów lub usług świadczonych przez, dostępne za pośrednictwem lub reklamowane na tych stronach internetowych osób trzecich.


Prywatność


Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że działanie niektórych części tej Witryny lub otrzymanie pewnych informacji, takich jak rejestracja lub utworzenie konta w tej Witrynie, wymaga przesyłania, wykorzystywania i rozpowszechniania pewnych danych osobowych. Należy pamiętać, że podając swój numer telefonu komórkowego na Stronie internetowej, przekazujesz swój podpis elektroniczny, wyraźnie wyrażając zgodę na kontakt telefoniczny (w tym przez automatyczne systemy wybierania, nagrane wiadomości, SMS-y i MMS-y) pod podanym numerem, nawet jeśli podany numer znajduje się na firmowej, stanowej lub krajowej liście „Nie dzwonić”. Rozumiesz, że Twoja zgoda nie jest wymagana do dokonania zakupu.

Elektroniczne podpisy i umowy


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że klikając przycisk „WYŚLIJ”, „POBIERZ”, „ZŁÓŻ MOJE ZAMÓWIENIE”, „AKCEPTUJĘ ”, JAKIEKOLWIEK LINKI PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA LUB WYSYŁKI lub podobne łącza, które mogą być wyznaczone przez ofiyaa w celu zaakceptowania niniejszych warunków, składasz prawnie wiążący podpis elektroniczny i zawierasz prawnie wiążącą umowę. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje zgłoszenia elektroniczne stanowią Twoją zgodę i zamiar związania się niniejszą Umową. Zgodnie z wszelkimi obowiązującymi statutami, przepisami, zasadami, rozporządzeniami lub innymi przepisami, w tym między innymi z amerykańską ustawą o podpisach elektronicznych w handlu światowym i krajowym, P.L. 106-229 („Ustawa o podpisach elektronicznych”), UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB PRODUKTÓW PRZEZ Kwumsy. Ponadto użytkownik zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów w inny sposób niż elektroniczny. oznacza.


Podatek od sprzedaży


Kwumsy honoruje wytyczne każdego stanu dotyczące podatku od sprzedaży i użytkowania, określone na podstawie adresu docelowego przesyłki. Po przejściu do kasy i potwierdzeniu szczegółów wysyłki wszelkie należne podatki będą naliczane od całkowitej wartości towaru. Dodatkowo sumy zamówień w kasie odzwierciedlają szacunkowy podatek. Rzeczywiste obciążenie metody płatności będzie odzwierciedlać wszystkie obowiązujące podatki stanowe, lokalne i powiatowe i zostanie obliczone po wysłaniu zamówienia.


Różne


Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Kwumsy i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy i firmy Kwumsy . Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez arbitra lub (jeśli jest to właściwe) sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia i pozostanie ono w pełnej mocy i skuteczności, a takie postanowienie może zostać zmodyfikowane lub zerwane z niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym, aby takie postanowienie było wykonalne i zgodne z pozostałą częścią niniejszej Umowy.

PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem HK

.