Podmínky služeb

Webové stránky a produkty jsou nabízeny za předpokladu, že přijmete tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „smlouva“). Tyto podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a kwumsy.com a měli byste si je pozorně přečíst. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte také se Zásadami ochrany osobních údajů kwumsy.com, Zásadami online vrácení, Zásadami vracení zboží z obchodu a Zásadami dopravy, z nichž každý je zde výslovně zahrnut formou odkazu.


TATO SMLOUVA OBSAHUJE ROZHODČÍ SMLOUVA A ZŘEKNUTÍ SE TŘÍDNÍCH ŽALOB, KTERÉ SE VZDÁVAJÍ VAŠEHO PRÁVA NA SOUDNÍ SLYŠENÍ NEBO ŘÍZENÍ POROTY NEBO NA ÚČAST NA TŘÍDNÍ ŽALOBĚ. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ JE POVINNÉ A VÝHRADNÍ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK PRO JAKÉKOLI A VŠECHNY SPORY, POKUD NENÍ UVEDENO NÍŽE NEBO POKUD SE NEODHLÁSÍTE. PŘED PŘÍSTUPEM, POUŽITÍM NEBO ZAKOUPENÍM JAKÉHOKOLI PRODUKTU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK MUSÍTE ZKONTROLUOVAT CELÝ TENTO DOKUMENT.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony HK
Povinnosti uživatele


Stažením, přístupem na web nebo jeho používáním prohlašujete, že je vám alespoň osmnáct (18) let věk nebo plnoletost, podle toho, která je vyšší, a souhlasíte s těmito podmínkami. Souhlasíte také s tím, že se budete řídit všemi příslušnými místními, státními a národními zákony a předpisy s ohledem na vaše používání webových stránek. Dále prohlašujete, že vždy poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace (a jejich aktualizace) při zasílání informací společnosti kwumsy. prostřednictvím webové stránky. Webovou stránku budete používat pouze tak, jak je povoleno touto Smlouvou, a nebudete používat Webovou stránku ani Obsah pro žádné komerční, politické, obscénní, nezákonné nebo nevhodné účely. kwumsy si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit váš přístup na webové stránky z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Pokud se zaregistrujete pro účet na webové stránce, můžete být požádáni, abyste uvedli e-mailovou adresu a heslo, a mohou existovat další požadavky, které čas od času určí společnost kwumsy. Souhlasíte s tím, že převezmete veškerou odpovědnost týkající se vašeho používání webových stránek, včetně veškeré činnosti, ke které dochází prostřednictvím vašeho hesla (a souvisejícího přístupu k účtu). Pokud máte podezření nebo se dozvíte o jakékoli ztrátě, krádeži nebo neoprávněném použití vašeho hesla, musíte okamžitě informovat společnost kwumsy.


Nákupy prostřednictvím webových stránek


Všechny nákupy provedené prostřednictvím webové stránky podléhají našemu souhlasu. To znamená, že můžeme odmítnout přijmout nebo zrušit jakoukoli transakci, podle vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Webové stránky nepovolují objednávky od prodejců, velkoobchodníků nebo jiných zákazníků, kteří mají v úmyslu dále prodávat položky nabízené na webových stránkách. kwumsy výslovně podmiňuje přijetí vaší objednávky vaším souhlasem s těmito Podmínkami a se všemi dodatečnými podmínkami, které jsou vám poskytovány na Webové stránce a které upravují váš nákup určitých Produktů. Objednáním produktů prostřednictvím webové stránky souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace. kwumsy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit nebo změnit specifikace a ceny produktů nabízených na stránce i mimo ni, aniž by tím vůči vám vznikl jakýkoli závazek. Ceny a dostupnost se mohou změnit bez předchozího upozornění a společnost kwumsy si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli nabídku na opravu jakýchkoli chyb, nepřesností nebo opomenutí.


kwumsy chce, abyste byli spokojeni s nákupy z tohoto Webová stránka. Pokud si přejete vrátit produkt, přečtěte si prosím naše Zásady vrácení online a Zásady vrácení zboží v obchodě, které jsou zde zahrnuty formou odkazu.


Vlastnictví a obsah webu


Webové stránky obsahují materiály, mimo jiné včetně textu, obrázků, návrhů, fotografií, videí, zvukových klipů, grafiky, ikon tlačítek, obrázků, reklamního textu, adres URL, technologie, softwaru a celkového uspořádání nebo „vzhled a dojem“ takových materiálů, včetně materiálů chráněných autorským právem, jakož i ochranných známek, log a servisních značek, které patří společnosti Kwumsy, jejím poskytovatelům licencí, nabyvatelům licencí nebo jiným třetím stranám (souhrnně „Obsah“) Webové stránky a obsah jsou vlastněná, licencovaná nebo řízená společností Kwumsy, jejími poskytovateli licencí a některými dalšími třetími stranami a všechna práva, nárok, zájem na Obsah a webové stránky jsou majetkem ofiyaa, jejích poskytovatelů licencí nebo určitých dalších třetích stran a jsou chráněna Spojenými státy a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, obchodními úpravami, patenty nebo jinými právy a zákony duševního vlastnictví v maximální možné míře. Používáním webové stránky nezískáte žádné vlastnictví nebo duševní vlastnictví ani jiný podíl na jakékoli položce nebo obsahu na webové stránce. V souladu s vaší dohodou a dodržováním této smlouvy vám společnost Kwumsy uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k přístupu, zobrazování, prohlížení a používání obsahu na webových stránkách pro vaše osobní, ne - pouze pro komerční použití. Souhlasíte s tím, že společnost Kwumsy může okamžitě a bez vašeho upozornění pozastavit nebo ukončit dostupnost webové stránky, jejího obsahu nebo produktů bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně.


Obsah vytvářený uživateli


Odesláním nebo zveřejněním jakýchkoli materiálů nebo obsahu na Stránkách („Obsah vytvářený uživateli“) udělujete společnosti Kwumsy trvalé, neodvolatelné, bezplatné, celosvětově , bezplatnou, sublicencovatelnou a přenosnou licenci ke kopírování, publikování, překladu, úpravě, přeformátování, vytváření odvozených děl, distribuci, reprodukci a sublicencování takových materiálů nebo jakýchkoli částí takových materiálů. Tímto prohlašujete, zaručujete se a zavazujete se, že jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který poskytnete, neporušuje žádný zákon nebo práva žádné třetí strany, a máte plné právo udělit ofiyaa licenci uvedenou výše. ofiyaa je oprávněna používat jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, aniž by vám tím vznikly povinnosti důvěrnosti, připisování nebo kompenzace.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE JINAK NEPOUŽITELNÉ NEBO ZAKÁZANÉ ZÁKONEM, JSOU WEBOVÉ STRÁNKY A VEŠKERÝ OBSAH, PRODUKTY A JINÉ INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PŘÍSTUPNÉ Z TĚCHTO STRÁNEK POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV, BEZPEČNOSTI NEBO PŘESNOSTI. Společnost Kwumsy NEZARUČUJE, ŽE: (1) INFORMACE NA WEBU JSOU SPRÁVNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ; (2) FUNKCE OBSAŽENÉ NA WEBOVÉ APLIKACI BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB; NEBO (3) VADY BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŮSOBUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ofiyaa ANI JEJÍ PŘEDSTAVOVATELÉ, ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, NEZÁVISLÍ DODAVATELÉ NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ POUŽITÍ NEBO OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ NEBO NEPŘESNĚNÍ ŠKOL , SMLOUVA, DELIKT, PŘÍSNÁ ODPOVĚDNOST, ZÁRUKA NEBO JINAK, ZA JAKÝKOLI NÁROK, PŘÍČIN AKCE, POPLATKY, NÁKLADY, NÁKLADY NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSADY VRÁCENÍ, ZÁSADY PRODUKTY NEBO VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ. BEZ OHLEDU NA COKOLIV UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SE NAOPAK TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEVZTAHUJE NA NOVÝ JERSEY.


Odkazy na webové stránky třetích stran


Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jako jsou odkazy od inzerentů, sponzorů, obsahových partnerů a třetí strany Zařazení jakéhokoli odkazu na webové stránky neznamená, že jej podporujeme, a společnost Kwumsy se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za obsah, materiály, přesnost informací nebo kvalitu produktů nebo služeb poskytovaných společností, dostupné prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran nebo na nich inzerované.


Ochrana osobních údajů


Rozumíte, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provoz určitých částí této webové stránky nebo přijetí určitých informací, jako je registrace nebo vytvoření účtu na této webové stránce, vyžaduje předložení, použití a šíření určitých osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutím svého mobilního telefonního čísla Webové stránce poskytujete ofiyaa svůj elektronický podpis, který výslovně souhlasí s tím, že budete kontaktováni telefonicky (včetně systémů automatického vytáčení, předem nahraných zpráv, SMS a MMS) na uvedeném čísle, a to i pokud je zadané číslo na firemním, státním nebo národním seznamu Nevolat. Berete na vědomí, že k provedení nákupu není vyžadován váš souhlas.

Elektronické podpisy a smlouvy


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kliknutím na tlačítko označené „ODESLAT“, „STÁHNOUT“, „ZADAT OBJEDNÁVKU“, „PŘIJÍMÁM “, JAKÝKOLI ODKAZ, PROSTŘEDNÍM KTERÝ ODDELÁTE INFORMACE O FAKTURACI NEBO DOPRAVĚ, nebo podobné odkazy, které může ofiyaa určit k přijetí těchto podmínek, předáváte právně závazný elektronický podpis a uzavíráte právně závaznou smlouvu. Berete na vědomí, že vaše elektronická podání představují váš souhlas a záměr být vázán touto smlouvou. V souladu se všemi platnými zákony, předpisy, pravidly, nařízeními nebo jinými zákony, včetně, bez omezení, zákona Spojených států o elektronických podpisech v globálním a národním obchodu, P.L. 106-229 („Zákon o elektronickém podpisu“), TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLOUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH ZAHÁJENÝCH NEBO VYPLNĚNÝCH ZAČLENĚNÝM PRODUKTY OD Kwumsyho. Dále se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jiným než elektronickým znamená.


Daň z prodeje


Kwumsy dodržuje směrnice každého státu týkající se daně z prodeje a použití, která je určena podle cílové adresy vaší zásilky. Až budete pokračovat v pokladně a potvrdíte své dodací údaje, budou z celkové hodnoty vašeho zboží vypočítány všechny příslušné daně. Součty objednávek u pokladny navíc odrážejí odhadovanou daň. Skutečný poplatek za vaši platební metodu bude odrážet všechny příslušné státní, místní a okresní daně a bude vypočítán, jakmile bude vaše objednávka odeslána.


Různé


Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Kwumsy a nahrazuje jakoukoli předchozí verzi této smlouvy a společnosti Kwumsy. Pokud arbitr nebo (pokud je to správné) soud příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení této smlouvy neplatné, zbývající ustanovení tím nebudou ovlivněna a budou nadále plně platná a účinná a takové ustanovení může být změněno nebo zrušeno. z této smlouvy v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo toto ustanovení vymahatelné a v souladu se zbytkem této smlouvy.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony HK

.