Servicevoorwaarden

De Website en Producten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst”). Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en kwumsy.com, en u dient ze aandachtig te lezen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u ook akkoord met het privacybeleid van kwumsy.com, het online retourbeleid, het winkelretourbeleid en het verzendbeleid, die allemaal uitdrukkelijk hierin door verwijzing zijn opgenomen.


DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST EN KLASSE ACTIE AFSTAND DIE AFSTAND VAN UW RECHT OP EEN HOORZITTING VAN DE RECHTBANK OF JURY PROCES OF OP DEELNAME AAN EEN KLASSE ACTIE. ARBITRAGE IS VERPLICHT EN DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE GESCHILLEN TENZIJ HIERONDER OPGEGEVEN OF INDIEN U ZICH UITSCHRIJFT. U MOET DIT DOCUMENT IN ZIJN GEHEEL LEZEN ALVORENS EEN PRODUCT VIA DE WEBSITE TE OPENEN, TE GEBRUIKEN OF TE KOPEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK
Gebruikersverplichtingen


Door de Website te downloaden, te openen of te gebruiken, verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent oud of de wettelijke meerderjarigheid, welke van beide het hoogste is, en u gaat akkoord met deze Voorwaarden. U stemt er ook mee in u te houden aan alle toepasselijke lokale, staats- en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de Website. U verklaart verder dat u te allen tijde waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie (en updates daarvan) zult verstrekken wanneer u informatie aan kwumsy verstrekt. via de Website. U mag de Website alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door deze Overeenkomst, en u zult de Website of de Inhoud niet gebruiken voor commerciële, politieke, obscene, illegale of ongepaste doeleinden. kwumsy behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de website om welke reden dan ook te beëindigen. Als u zich registreert voor een account op de Website, kan het zijn dat u een e-mailadres en wachtwoord moet opgeven en dat er van tijd tot tijd aanvullende vereisten kunnen zijn zoals aangegeven door kwumsy. U stemt ermee in alle verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot uw gebruik van de website, inclusief alle activiteiten die plaatsvinden via uw wachtwoord (en gerelateerde accounttoegang). U dient kwumsy onmiddellijk op de hoogte te stellen als u verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord vermoedt of ontdekt.


Aankopen via de website


Alle aankopen die via de website worden gedaan, zijn onderhevig aan onze acceptatie. Dit betekent dat we naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde een transactie kunnen weigeren of annuleren. De website staat geen bestellingen toe van dealers, groothandels of andere klanten die van plan zijn artikelen die op de website worden aangeboden door te verkopen. kwumsy stelt uitdrukkelijk de acceptatie van uw bestelling op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die op de website aan u worden verstrekt en die van toepassing zijn op uw aankoop van bepaalde producten. Door Producten via de Website te bestellen, stemt u ermee in waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. kwumsy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen van producten die op en buiten de site worden aangeboden, stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting jegens u. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kwumsy behoudt zich het recht voor om elk aanbod om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren in te trekken.


kwumsy wil dat u tevreden bent met uw aankopen bij deze Website. Als u een product wilt retourneren, raadpleeg dan ons online retourbeleid en het winkelretourbeleid, die hierin door verwijzing zijn opgenomen.


Eigendom en inhoud van de website


De Website bevat materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, video's, audioclips, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, reclameteksten, URL's, technologie, software en de algehele indeling of "look and feel" van dergelijk materiaal, inclusief auteursrechtelijk beschermd materiaal, evenals handelsmerken, logo's en servicemerken die toebehoren aan Kwumsy, haar licentiegevers, licentiehouders of andere derde partijen (gezamenlijk de "Inhoud") De Website en de Inhoud zijn eigendom van, in licentie gegeven of gecontroleerd door Kwumsy, haar licentiegevers en bepaalde andere derden, en alle rechten, titels, belangen in en op de Inhoud en de Website zijn het eigendom van ofiyaa, haar licentiegevers of bepaalde andere derden en zijn beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten, handelsmerken, handelsstijlen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten en wetten voor zover mogelijk. Door de Website te gebruiken, verkrijgt u geen eigendom of intellectueel eigendom of ander belang in een item of inhoud op de Website. Onder voorbehoud van uw instemming en naleving van deze Overeenkomst, verleent Kwumsy u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, herroepbare licentie voor toegang, weergave, weergave en gebruik van de Inhoud op de Website voor uw eigen persoonlijke, niet -alleen commercieel gebruik. U stemt ermee in dat Kwumsy de beschikbaarheid van de Website, de Inhoud of de Producten onmiddellijk en zonder kennisgeving aan u kan opschorten of beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.


Door gebruikers gegenereerde inhoud


Door materiaal of inhoud op de site in te dienen of te plaatsen ("door gebruikers gegenereerde inhoud"), verleent u Kwumsy een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde , royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het kopiëren, publiceren, vertalen, wijzigen, opnieuw formatteren, maken van afgeleide werken van, distribueren, reproduceren en sublicentiëren van dergelijke materialen of delen van dergelijke materialen. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat alle door gebruikers gegenereerde inhoud die u verstrekt geen wet of de rechten van een derde partij schendt, en u hebt het volledige recht om de hierboven gespecificeerde licentie te verlenen. ofiyaa heeft het recht om door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken zonder verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie aan u.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; AFWIJZING VAN GARANTIES. BEHALVE WAAR ANDERS NIET TOEPASSELIJK OF VERBODEN DOOR DE WET, DE WEBSITE EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN ANDERE INFORMATIE OP OF TOEGANKELIJK VANAF OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE, OFWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. Kwumsy GARANDEERT NIET DAT: (1) DE INFORMATIE OP DE WEBSITE JUIST, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS; (2) DE FUNCTIES OP DE WEBSITE-APP ZULLEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN; OF (3) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN ofiyaa OF HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONAFHANKELIJKE AANNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, VOORBEELDENDE, GEVOLG- OF STRAFSCHADE, ONDER WELKE OORZAAK , CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE CLAIM, OORZAAK, VERGOEDING, KOSTEN, KOSTEN OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, HET PRIVACYBELEID, HET RETOURBELEID, HET VERZENDINGBELEID PRODUCTEN, OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF PRODUCTEN. NIETTEGENSTAANDE ALLES IN DEZE VOORWAARDEN IS DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING IN NEW JERSEY.


Links naar websites van derden


De website kan links naar websites van derden bevatten, zoals links van adverteerders, sponsors, inhoudspartners , en derden Het opnemen van een link op de Website impliceert niet dat wij deze onderschrijven, en Kwumsy wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de materialen, de nauwkeurigheid van de informatie of de kwaliteit van de producten of diensten die worden geleverd door, beschikbaar via of geadverteerd op deze websites van derden.


Privacy


U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat de werking van bepaalde delen van deze Website of de ontvangst van bepaalde informatie, zoals het registreren of aanmaken van een account op deze Website, vereist de indiening, het gebruik en de verspreiding van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie. Houd er rekening mee dat door uw mobiele telefoonnummer op de website te verstrekken, u uw elektronische handtekening verstrekt en uitdrukkelijk toestemming geeft om telefonisch gecontacteerd te worden (inclusief via automatische kiessystemen, vooraf opgenomen berichten, sms en mms) op het opgegeven nummer, zelfs als het nummer dat u opgeeft op een bedrijfs-, staats- of nationale bel-me-niet-lijst staat. U begrijpt dat uw toestemming niet vereist is om een ​​aankoop te doen.

Elektronische handtekeningen en overeenkomsten


U erkent en gaat ermee akkoord dat u door te klikken op de knop "VERZENDEN", ​​"DOWNLOAD", "PLAATS MIJN BESTELLING", "IK ACCEPTEER , ELKE LINK VIA DIE U FACTURERINGS- OF VERZENDINFORMATIE INDIENT, of soortgelijke links die door ofiyaa kunnen worden aangewezen om deze algemene voorwaarden te accepteren, dient u een wettelijk bindende elektronische handtekening in en gaat u een juridisch bindend contract aan. U erkent dat uw elektronische inzendingen uw instemming en intentie vormen om aan deze Overeenkomst gebonden te zijn. Overeenkomstig alle toepasselijke statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, heeft P.L. 106-229 (de "E-Sign Act"), GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE WORDEN GESTART OF VOLTOOID VIA DE OFFERESITE OF PRODUCT DOOR Kwumsy. Verder doet u afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten door andere dan elektronische betekent.


Omzetbelasting


Kwumsy houdt zich aan de richtlijnen van elke staat met betrekking tot verkoop- en gebruiksbelasting, bepaald door het bestemmingsadres van uw zending. Terwijl u doorgaat met afrekenen en uw verzendgegevens bevestigt, worden eventuele toepasselijke belastingen berekend op uw totale handelswaarde. Bovendien geven de totaalbedragen bij het afrekenen de geschatte belasting weer. De werkelijke afschrijving van uw betaalmethode weerspiegelt alle toepasselijke staats-, lokale en provinciale belastingen en wordt berekend zodra uw bestelling is verzonden.


Diversen


Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Kwumsy en vervangt alle eerdere versies van deze Overeenkomst en Kwumsy. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door de arbiter of (indien van toepassing) een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, worden de overige bepalingen hierdoor niet aangetast en blijven deze volledig van kracht en kan deze bepaling worden gewijzigd of verbroken van deze Overeenkomst voor zover nodig om een ​​dergelijke bepaling afdwingbaar en consistent te maken met de rest van deze Overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK

.