Podmienky poskytovania služieb

Webová lokalita a produkty sú ponúkané na základe vášho súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len „podmienky“ alebo „zmluva“). Tieto podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a kwumsy.com a mali by ste si ich pozorne prečítať. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami súhlasíte aj so Zásadami ochrany osobných údajov kwumsy.com, Zásadami vrátenia online, Zásadami vrátenia tovaru v obchode a Zásadami dodania, z ktorých každý je tu výslovne zahrnutý formou odkazu.


TÁTO ZMLUVA OBSAHUJE ARBITRÁŽNA ZMLUVA A VZDANIE SA TRIEDNEHO AKCIE, KTORÉ SA VZDÁVAJÚ VAŠEHO PRÁVA NA SÚDNE VYPOČUTIE ALEBO PORÚČENIE ALEBO NA ÚČASŤ NA TRIEDNEJ AKCI. ARBITRÁŽ JE POVINNÁ A VÝHRADNÝ NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK PRE AKÉKOĽVEK A VŠETKY SPORY, AK NIE JE NIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ ALEBO AK SA NEZAPNEŠTE. PRED PRÍSTUPOM, POUŽÍVANÍM ALEBO KÚPIOU AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY SI MUSÍTE PRESKÚMAŤ CELÝ TENTO DOKUMENT.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi HK
Povinnosti používateľa


Stiahnutím, prístupom alebo používaním webovej stránky prehlasujete, že máte minimálne osemnásť (18) rokov plnoletosť alebo plnoletosť podľa toho, čo je vyššie, a súhlasíte s týmito Podmienkami. Súhlasíte tiež s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné miestne, štátne a národné zákony a predpisy týkajúce sa vášho používania webovej stránky. Ďalej vyhlasujete, že pri odosielaní informácií spoločnosti kwumsy budete vždy poskytovať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie (a ich aktualizácie). prostredníctvom Webovej stránky. Webovú stránku smiete používať len tak, ako to povoľuje táto dohoda, a nesmiete ju používať ani obsah na žiadne komerčné, politické, obscénne, nezákonné alebo nevhodné účely. kwumsy si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť váš prístup na webovú stránku z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Ak sa zaregistrujete pre účet na webovej stránke, môže sa od vás vyžadovať, aby ste určili e-mailovú adresu a heslo a môžu sa vyskytnúť ďalšie požiadavky, ktoré z času na čas určí spoločnosť kwumsy. Súhlasíte s tým, že prevezmete všetku zodpovednosť týkajúcu sa vášho používania webovej stránky, vrátane všetkých aktivít, ktoré sa vyskytujú prostredníctvom vášho hesla (a súvisiaceho prístupu k účtu). Ak máte podozrenie alebo sa dozviete o akejkoľvek strate, krádeži alebo neoprávnenom použití vášho hesla, musíte okamžite informovať spoločnosť kwumsy.


Nákupy prostredníctvom webovej stránky


Všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky podliehajú nášmu súhlasu. To znamená, že môžeme odmietnuť prijať alebo zrušiť akúkoľvek transakciu podľa vlastného uváženia a bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. Webová lokalita nepovoľuje objednávky od predajcov, veľkoobchodníkov alebo iných zákazníkov, ktorí majú v úmysle ďalej predávať položky ponúkané na webovej lokalite. Spoločnosť kwumsy výslovne podmieňuje prijatie vašej objednávky vaším súhlasom s týmito Podmienkami a so všetkými dodatočnými podmienkami, ktoré sú vám poskytnuté na Webovej stránke a ktoré upravujú váš nákup určitých Produktov. Objednávkou produktov prostredníctvom webovej stránky súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných informácií. kwumsy si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo zmeniť špecifikácie a ceny produktov ponúkaných na stránke a mimo nej bez toho, aby voči vám vznikli akékoľvek záväzky. Ceny a dostupnosť sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a spoločnosť kwumsy si vyhradzuje právo odvolať akúkoľvek ponuku na opravu akýchkoľvek chýb, nepresností alebo opomenutí.


kwumsy chce, aby ste boli spokojní so svojimi nákupmi z tohto Webová stránka. Ak chcete produkt vrátiť, prečítajte si naše pravidlá vrátenia online a pravidlá vrátenia tovaru v obchode, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu.


Vlastníctvo a obsah webových stránok


Webová stránka obsahuje materiály vrátane, ale nie výlučne, textu, obrázkov, návrhov, fotografií, videí, zvukových klipov, grafiky, ikon tlačidiel, obrázkov, reklamných kópií, adries URL, technológie, softvéru a celkového usporiadania alebo „vzhľad a dojem“ takýchto materiálov vrátane materiálov podliehajúcich autorským právam, ako aj ochranných známok, log a servisných značiek, ktoré patria spoločnosti Kwumsy, jej poskytovateľom licencií, držiteľom licencií alebo iným tretím stranám (spoločne „Obsah“) Webová lokalita a obsah sú vlastnené, licencované alebo kontrolované spoločnosťou Kwumsy, jej poskytovateľmi licencií a niektorými ďalšími tretími stranami a všetky práva, nároky, záujmy na Obsah a webovú stránku sú majetkom ofiyaa, jej poskytovateľov licencií alebo určitých iných tretích strán a sú chránené Spojenými štátmi americkými a medzinárodnými autorskými právami, ochrannou známkou, obchodným oblečením, patentom alebo inými právami a zákonmi duševného vlastníctva v čo najväčšom možnom rozsahu. Používaním webovej stránky nezískate žiadne vlastníctvo alebo duševné vlastníctvo ani iný podiel na akejkoľvek položke alebo obsahu na webovej lokalite. Na základe vašej dohody a dodržiavania tejto zmluvy vám spoločnosť Kwumsy udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup, zobrazovanie, prezeranie a používanie obsahu na webovej lokalite pre vaše osobné, nie - len na komerčné použitie. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Kwumsy môže okamžite a bez vášho upozornenia pozastaviť alebo ukončiť dostupnosť webovej stránky, jej obsahu alebo produktov bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane.


Obsah vytvorený používateľmi


Odoslaním alebo uverejnením akýchkoľvek materiálov alebo obsahu na stránke („obsah vytvorený používateľmi“) poskytujete spoločnosti Kwumsy večné, neodvolateľné, bezplatné, celosvetové , bezplatnú, sublicencovateľnú a prenosnú licenciu na kopírovanie, publikovanie, preklad, úpravu, preformátovanie, vytváranie odvodených diel, distribúciu, reprodukciu a sublicencovanie takýchto materiálov alebo akýchkoľvek častí takýchto materiálov. Týmto vyhlasujete, zaručujete sa a zaväzujete sa, že akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý poskytnete, neporušuje žiadne zákony ani práva žiadnej tretej strany a máte plné právo udeliť ofiyaa licenciu uvedenú vyššie. ofiyaa bude oprávnená používať akýkoľvek Obsah vytvorený používateľmi bez toho, aby tým vznikli povinnosti týkajúce sa dôvernosti, prisúdenia alebo kompenzácie voči vám.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI; ODMIETNUTIE ZÁRUK. OKREM PRÍPADOV, KDE SA INAK NEUPLATŇUJE ALEBO ZÁKON ZAKÁZA, WEBU A VŠETKÝ OBSAH, PRODUKTY A INÉ INFORMÁCIE NA ALEBO DOSTUPNÉ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY POSKYTUJEME „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, BEZ ZÁRUKY IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA, BEZPEČNOSTI ALEBO PRESNOSTI. Spoločnosť Kwumsy NEZARUČUJE, ŽE: (1) INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE SÚ SPRÁVNE, PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; (2) FUNKCIE OBSAŽENÉ V APLIKÁCII NA WEBOVEJ STRÁNKE BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ ALEBO BEZCHYBNÉ; ALEBO (3) VADY BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ JU SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ofiyaa ALEBO JEJ ÚRADNÍCI, RIADITELIA, AKCIONÁRI, ZAMESTNANCI, NEZÁVISLÍ DODÁVATELIA ALEBO ZÁSTUPCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ POUŽITIE ALEBO NEOBMEDZENIE AK AKÉKOĽVEK ŠKOLSTVO NEBUDE ZODPOVEDNÉ , ZMLUVA, PREČINNOSŤ, PRÍSNA ZODPOVEDNOSŤ, ZÁRUKA ALEBO INAK ZA AKÝKOĽVEK NÁROK, PRÍČIN AKCIE, POPLATKY, NÁKLADY, NÁKLADY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO DOHODY ALEBO SÚVISIACE S TOUTO ZMLUVOU, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁSADY VRÁTENIA, PRAVIDLÁ VRÁTENIA PRODUKTY ALEBO VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK V TÝCHTO PODMIENKACH A NAOPAK, TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJE NA NOVÝ DRES.


Odkazy na webové stránky tretích strán


Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ako sú odkazy od inzerentov, sponzorov, obsahových partnerov a tretie strany Zahrnutie akéhokoľvek odkazu na webovú stránku neznamená, že ho schvaľujeme, a spoločnosť Kwumsy sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za obsah, materiály, presnosť informácií alebo kvalitu produktov alebo služieb poskytovaných spoločnosťou, dostupné prostredníctvom týchto webových stránok tretích strán alebo na ne inzerované.


Ochrana osobných údajov


Rozumiete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prevádzka určitých častí tejto webovej stránky alebo prijatie určitých informácií, ako je registrácia alebo vytvorenie účtu na tejto webovej lokalite, si vyžaduje predloženie, používanie a šírenie určitých osobných údajov. Upozorňujeme, že poskytnutím svojho mobilného telefónneho čísla webovej stránke poskytujete ofiyaa svoj elektronický podpis, ktorý výslovne súhlasí s tým, aby ste boli kontaktovaní telefonicky (vrátane systémov automatického vytáčania, vopred nahratých správ, SMS a MMS) na uvedenom čísle, dokonca aj ak je číslo, ktoré poskytnete, na firemnom, štátnom alebo národnom zozname Nevolať. Beriete na vedomie, že na uskutočnenie nákupu nie je potrebný váš súhlas.

Elektronické podpisy a zmluvy


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že kliknutím na tlačidlo označené „ODOSLAŤ“, „STIAHNUŤ“, „ZADAT OBJEDNÁVKU“, „PRIJÍMAM “, AKÝKOĽVEK ODKAZ, PROSTREDNÍCTVOM KTORÉHO POSKYTNETE INFORMÁCIE O FAKTURACII ALEBO DOPRAVE, alebo podobné odkazy, ktoré môže ofiyaa určiť na prijatie týchto podmienok, odosielate právne záväzný elektronický podpis a uzatvárate právne záväznú zmluvu. Beriete na vedomie, že vaše elektronické podania predstavujú váš súhlas a úmysel byť viazaný touto dohodou. V súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi, nariadeniami, pravidlami, nariadeniami alebo inými zákonmi vrátane, bez obmedzenia, zákona Spojených štátov amerických o elektronických podpisoch v globálnom a národnom obchode, P.L. 106-229 („Zákon o elektronickom podpise“), TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, POLITIEK A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH ZAČATÝCH ALEBO VYPLNENÝCH ZAČATÍM VYPLNENIA OD Kwumsyho. Ďalej sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, nariadení alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo udeľovania kreditov iným ako elektronickým spôsobom. znamená.


Daň z predaja


Kwumsy rešpektuje smernice každého štátu týkajúce sa dane z predaja a použitia, ktorá je určená podľa cieľovej adresy vašej zásielky. Keď budete pokračovať cez pokladňu a potvrdíte svoje dodacie údaje, všetky príslušné dane budú vypočítané z celkovej hodnoty vášho tovaru. Okrem toho súčet objednávok pri pokladni odráža odhadovanú daň. Skutočný poplatok na váš spôsob platby bude odrážať všetky príslušné štátne, miestne a okresné dane a bude vypočítaný po odoslaní vašej objednávky.


Rôzne


Táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Kwumsy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu verziu tejto zmluvy a spoločnosti Kwumsy. Ak arbitr alebo (ak je to vhodné) súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, zostávajúce ustanovenia tým nebudú ovplyvnené a budú naďalej plne platné a účinné a takéto ustanovenie môže byť zmenené alebo oddelené. z tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na to, aby bolo takéto ustanovenie vykonateľné a v súlade so zvyškom tejto zmluvy.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi HK

.